๓๑ ม.ค. ๖๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑