๒๕ ม.ค. ๖๑ อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดลและคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อช่วยในการบำบัดบุตรที่มีความผิดปกติพิการทางร่างกาย อาการป่วยทางจิตและอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคสมาธิสั้น เด็กออทิสติกโดยการใช้ม้าบำบัด เพื่อให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น และใช้วิธีการปั้นดินเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้สมาธิ คณะแม่บ้านแบ่งกลุ่มคอยประเมินบุตรในความรับผิดชอบในขณะฝึกหัดกิจกรรมและช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เกิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในสมาธิได้มากที่สุด ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๑