มอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ๒๒ ส.ค.๖๑

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล คณะผู้บริหาร และคณะแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล มอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดทบ. งวดที่ ๑๐ ( ม.ค. - มิ.ย. ๖๑ ) จำนวน ๗ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ,เงินสงเคราะห์แก่ผู้บุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. งวดที่ ๖ ( ม.ค. - มิ.ย. ๖๑ ) จาก กสค.สก. จำนวน ๓ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ,ทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลสังกัด ทบ. ( ม.ค. - ธ.ค. ๖๑ ) จำนวน ๘ รายๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ,ทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๔ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๑ ราย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๑
 • timeline 25610822 221518
 • timeline 25610822 221520
 • timeline 25610822 221522
 • timeline 25610822 221523
 • timeline 25610822 221524
 • timeline 25610822 221525
 • timeline 25610822 221526
 • timeline 25610822 221528
 • timeline 25610822 221529
 • timeline 25610822 221531
 • timeline 25610822 221533
 • timeline 25610822 221534
 • timeline 25610822 221537
 • timeline 25610822 221538
 • timeline 25610822 221540
 • timeline 25610822 221541
 • timeline 25610822 221543
 • timeline 25610822 221544
 • timeline 25610822 221545