พิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เภสัชกร และพยาบาลบรรจุใหม่

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เภสัชกร และพยาบาลบรรจุใหม่ โดยมีคณะบริหาร ผอ.กอง และนขต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610612 110443
 • timeline 25610612 110430
 • timeline 25610612 110431
 • timeline 25610612 110432
 • timeline 25610612 110434
 • timeline 25610612 110435
 • timeline 25610612 110436
 • timeline 25610612 110437
 • timeline 25610612 110440
 • timeline 25610612 110441
 • timeline 25610612 110442