คณะชุดตรวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะ ให้การต้อนรับ พล.ต.ธัญญะ โรจน์พานิช หน.คณะชุดตรวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190:2012 และ ISO 15190:2003 และคณะ จาก สพธ. ในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ของทาง รพ.อ.ป.ร. เพื่อให้มีระบบการตรวจที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องพยาธิ และห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10.1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15