๒๔ ต.ค. ๖๑ “โรงพยาบาลอานันทหิดลร่วมใจ ทหารไทย ไร้พุง ลดโรค”

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในะพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่เข้าร่วมโครงการ “โรงพยาบาลอานันทหิดลร่วมใจ ทหารไทย ไร้พุง ลดโรค” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันลดน้ำหนักประเภทบุคคล ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611025 144109
 • timeline 25611025 144110
 • timeline 25611025 144111
 • timeline 25611025 144113
 • timeline 25611025 144115
 • timeline 25611025 144116
 • timeline 25611025 144117
 • timeline 25611025 144119
 • timeline 25611025 144120
 • timeline 25611025 144121
 • timeline 25611025 144123
 • timeline 25611025 144124 1
 • timeline 25611025 144124
 • timeline 25611025 144125
 • timeline 25611025 144126
 • timeline 25611025 144127
 • timeline 25611025 144128
 • timeline 25611025 144129
 • timeline 25611025 144130
 • timeline 25611025 144132
 • timeline 25611025 144133