๖ ก.ย. ๒๕๖๑ การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบประยุกต์

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล จัดอบรมเรื่อง “ การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบประยุกต์ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการนุ่งผ้าซิ่นผ้าไทย อันจะนำมาซึ่งคุณค่าในการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการรณรงค์นุ่งผ้าไทยตามสมัยนิยม และภาพลักษณ์ที่ดีงามด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย โดยมีชมรมแม่บ้านทหารบก สาขารพ. อานันทมหิดล ชมรมแม่บ้านหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา
 • timeline 25610913 173703
 • timeline 25610913 173707
 • timeline 25610913 173710
 • timeline 25610913 173713
 • timeline 25610913 173717
 • timeline 25610913 173721
 • timeline 25610913 173724
 • timeline 25610913 173727
 • timeline 25610913 173731
 • timeline 25610913 173736
 • timeline 25610913 173739
 • timeline 25610913 173740
 • timeline 25610913 173759
 • timeline 25610913 173802
 • timeline 25610913 173804
 • timeline 25610913 173807
 • timeline 25610913 173809
 • timeline 25610913 173811
 • timeline 25610913 173813