๒๘ ก.พ. ๖๑ พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑)

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑) ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี พ.อ.หญิงเบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.อ.ป.ร. คณะบริหารกองการพยาบาล และคณะจารย์จาก วพบ. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑
IMG 0014 IMG 0010 IMG 0009 IMG 0005
IMG 0006 IMG 0029 IMG 0020 IMG 0025