๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(ชุมชนทหารป้องกันยาเสพติด) โดยมีคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการและกำลังพลรพ. อ.ป.ร. จำนวน ๑๐๐ นาย เข้าร่วมพิธี โดยมีการให้รความรู้และการทำกิจกรรมกลุ่มเรื่องยาเสพติดและผลกระทบของการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อนและแหล่งชุมชน และให้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันยาเสพติด ณ ห้องบรรยายทางการแพทย์รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑
timeline 25610301 163425 timeline 25610301 163427 timeline 25610301 163429 timeline 25610301 163431
timeline 25610301 163433 timeline 25610301 163435 timeline 25610301 163437 timeline 25610301 163439
timeline 25610301 163441 timeline 25610301 163443 timeline 25610301 163445 timeline 25610301 163448
timeline 25610301 163450 timeline 25610301 163452 timeline 25610301 163454 timeline 25610301 163457
timeline 25610301 163459 timeline 25610301 163500 timeline 25610301 163502 timeline 25610301 163504