๒๐ ก.พ. ๖๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
timeline 25610220 143524 timeline 25610220 143526 timeline 25610220 143527 timeline 25610220 143527 0
timeline 25610220 143528 timeline 25610220 143529 timeline 25610220 143530 timeline 25610220 143531
timeline 25610220 143532 timeline 25610220 143533 timeline 25610220 143534 timeline 25610220 143534 0
timeline 25610220 143535 timeline 25610220 143536 timeline 25610220 143537 timeline 25610220 143538
timeline 25610220 143539