๑ ก.พ.๖๑ โครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดลและคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อช่วยในการบำบัดบุตรที่มีความผิดปกติพิการทางร่างกาย อาการป่วยทางจิตและอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคสมาธิสั้น เด็กออทิสติกโดยการใช้ม้าบำบัด เพื่อให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น และใช้วิธีการฝึกทำไข่เค็มดินสอพองเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้สมาธิ คณะแม่บ้านแบ่งกลุ่มคอยประเมินบุตรในความรับผิดชอบในขณะฝึกหัดกิจกรรมและช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้เกิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในสมาธิได้มากที่สุด ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑
timeline 25610201 154320 timeline 25610201 154340 timeline 25610201 154341 timeline 25610201 154342
timeline 25610201 154343 timeline 25610201 154344 timeline 25610201 154345 timeline 25610201 154346
timeline 25610201 154347 timeline 25610201 154348 timeline 25610201 154350 timeline 25610201 154349