๑๑ เม.ย. ๖๐ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร.
๑. พล.อ. รณวิทย์ อุปภัมถ์นรากรและภริยา
๒. พล.อ. กิตติพล ภัคโชตานนท์และภริยา
๓. พล.ต. ฉลองชัย วิเศษรจนา
๔. พล.ต.หญิง เสาวนีย์ เสถียรกิจการชัย
และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ สวนสุขภาพ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๐
DSC 5445 DSC 5447 DSC 5455 DSC 5450
DSC 5461 DSC 5464 DSC 5465 DSC 5475
DSC 5477 DSC 5486 DSC 5487 DSC 5492
DSC 5496 DSC 5497 DSC 5500 DSC 5501
DSC 5503 DSC 5505 IMG 8696 DSC 5511
DSC 5514 DSC 5516 DSC 5519 DSC 5521
DSC 5524 DSC 5528 DSC 5531 DSC 5534
DSC 5537 DSC 5539 DSC 5540 DSC 5541
DSC 5545 DSC 5550 DSC 5552