๒๔ มี.ค. ๖๐ พิธีปิดหลักสูตรการฝึกทหารเหล่าแทพย์ ๘ สัปดาห์