1

of 4

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ห่วงใย ใส่ใจครอบครัว

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ห่วงใย ใส่ใจครอบครัว รพ.อ.ป.ร. โดยมีคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. สมาชิกชมรมแม่บ้าน ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้เชิญวิทยากร จากคณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสอนทำดอกไม้จันทร์ เพื่อจำหน่ายและเป็นการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๐