พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. พ.ท.กิจจา จำปาศรี เป็น ว่าที่ พ.อ.
๒. ร.อ.หญิง เกวลิน สุทธิพงษ์ เป็น ว่าที่ พ.ต.หญิง
๓. ร.อ.หญิง ณิชาภัทร พันธ์เจริญกิจ เป็น ว่าที่ พ.ต.หญิง
๔. ร.อ.หญิง ปรภัสร์ อึงขจรกุล เป็น ว่าที่ พ.ต.หญิง
๕. พลอาสาสมัคร วีรชน สาพู เป็น ส.ต.
๖. นางสาว สุจิตรา ทับทิมเทิศ เป็น ส.ต.หญิง โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๐
 • DSC 0025
 • DSC 0026
 • DSC 0027
 • DSC 0028
 • DSC 0029
 • DSC 0030
 • DSC 0034
 • DSC 0035
 • DSC 0037
 • DSC 0042
 • DSC 0044
 • DSC 0045
 • DSC 0049
 • DSC 0050
 • DSC 0053
 • DSC 0056
 • DSC 0057
 • DSC 0060
 • DSC 0061
 • DSC 0063
 • DSC 0066
 • DSC 0074
 • DSC 0075
 • DSC 0077
 • DSC 0078
 • DSC 0079
 • DSC 0080
 • DSC 0081
 • DSC 0082
 • DSC 0083
 • DSC 0085
 • DSC 0087
 • DSC 0088
 • DSC 0091
 • DSC 0097
 • DSC 0098
 • DSC 0099
 • DSC 2608
 • DSC 2615
 • DSC 2617
 • DSC 2621
 • DSC 2668
 • DSC 2669