ต้อนรับคณะทำงานโครงการสร้างหลักประกัน

ท่านรองผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ. ชัชวาล บูรณรัช รอง(1) พ.อ. สุพัษชัย เมฆสุวรรณดิษฐ์ รอง(2)และคณะ ผอ.กอง ร่วมต้อนรับ พล.ต. มงคล รอดสวาสดิ์และ คณะทำงานโครงการสร้างหลักประกัน โดยทางคณะจะทำการตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินการ มีกำหนดการเยี่ยมดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, ร้านค้าสวัสดิการ , ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง, กำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ ธนาคารขยะ รพอ.ป.ร ในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙
 • IMG 4362
 • IMG 4372
 • IMG 4374
 • IMG 4375
 • IMG 4377
 • IMG 4382
 • IMG 4384
 • IMG 4407
 • IMG 4410
 • IMG 4412
 • IMG 4415
 • DSC 5398
 • DSC 5403
 • DSC 5405
 • DSC 5407
 • DSC 5414
 • DSC 5409
 • DSC 5427
 • DSC 5430
 • DSC 5435
 • DSC 5436
 • DSC 5440
 • DSC 5450
 • DSC 5460
 • DSC 5465
 • 1
 • 2