10 ต.ค.59 สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้นำกำลังพลโรงพยาบาลอานันทมหิดลหน่วยฝากการบังคับบัญชาสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอการส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอการสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วันจันทร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ. วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • DSC 7645
 • DSC 7650
 • DSC 7657
 • DSC 7660
 • DSC 7663
 • DSC 7664
 • DSC 7668
 • DSC 7670
 • DSC 7672
 • DSC 7674
 • DSC 7677
 • DSC 7681
 • DSC 7682
 • DSC 7686
 • DSC 7688
 • DSC 7691
 • DSC 7694
 • DSC 7701
 • DSC 7702
 • DSC 7704
 • DSC 7705
 • DSC 7706
 • DSC 7709
 • DSC 7710
 • DSC 7713
 • DSC 7716
 • DSC 7722
 • DSC 7723
 • DSC 7725
 • DSC 7730
 • DSC 7732
 • DSC 7735
 • DSC 7736
 • DSC 7739
 • DSC 7740
 • DSC 7743
 • DSC 7750
 • DSC 7756