ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ที่ ปย.๕/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tab ที่ ปย.๔/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ ml pen-filled ที่ ปย.๓/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Semaglutide ๔ mg/๓ ml pen-filled ที่ ปย.๒/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๖ (21-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ที่ ปย.๕/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tab ที่ ปย.๔/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ ml pen-filled ที่ ปย.๓/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Semaglutide ๔ mg/๓ ml pen-filled ที่ ปย.๒/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๖ (14-11-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ที่ ปย.๕/๖๖ (11-11-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tab ที่ ปย.๔/๖๖ (11-11-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ ml pen-filled ที่ ปย.๓/๖๖ (11-11-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Semaglutide ๔ mg/๓ ml pen-filled ที่ ปย.๒/๖๖ (11-11-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๖ (11-11-65)