ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน (4/2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18-07-65) | ขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการเช่า
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ [ปซ.6/65] ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (06-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ชุด | ราคากลาง | ขอบเขตของงาน (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (ปซ.๖/๖๕) (30-06-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕) (26-05-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (25-05-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (25-05-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (25-05-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕) (25-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ๐.๑๘๔ ๐.๓ ml ที่ ปย.๓๕/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๓๔/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๓/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๓๑/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๓๐/๖๕ (28-03-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg ที่ ปย.๒๙/๖๕ (28-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ๐.๑๘๔ ๐.๓ ml ที่ ปย.๓๕/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Pravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๓๔/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๓/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๓๑/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๓๐/๖๕ (25-03-65)
เผยแพร่โครงการจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg ที่ ปย.๒๙/๖๕ (25-03-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet (ปย.๒๘/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml (ปย.๒๗/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (ปย.๒๖/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Apixaban ๕ mg tablet (ปย.๒๕/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tablet (ปย.๒๔/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Limaprost alfadex ๕ mcg tablet (ปย.๒๓/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule (ปย.๒๒/๖๕) (17-02-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium alginate, Sodium bicarbonate,Calcium carbonate ๑๐ ml sachet (ปย.๒๑/๖๕) (17-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet (ปย.๒๘/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml (ปย.๒๗/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (ปย.๒๖/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Apixaban ๕ mg tablet (ปย.๒๕/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tablet (ปย.๒๔/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Limaprost alfadex ๕ mcg tablet (ปย.๒๓/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule (ปย.๒๒/๖๕) (15-02-65)
เผยเเพร่แผนโครงการ จัดซื้อยา Sodium alginate, Sodium bicarbonate,Calcium carbonate ๑๐ ml sachet (ปย.๒๑/๖๕) (15-02-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet (ปย.๒๐/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule (ปย.๑๙/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Ordispersible tablet (ปย.๑๘/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet (ปย.๑๗/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet (ปย.๑๖/๖๕) (17-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Denosumab Pre-filled syringe ๖๐ mg/ ml (ปย.๑๕/๖๕) (17-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Eperisone hydrochloride ๕๐ mg tablet (ปย.๑๔/๖๕) (11-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Sacubitril/Valsartan salt complex ๒๐๐ mg tablet (ปย.๑๓/๖๕) (11-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet (ปย.๒๐/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule (ปย.๑๙/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Ordispersible tablet (ปย.๑๘/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet (ปย.๑๗/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet (ปย.๑๖/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Denosumab Pre-filled syringe ๖๐ mg/ ml(ปย.๑๕/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Eperisone hydrochloride ๕๐ mg tablet (ปย.๑๔/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อยา Sacubitril/Valsartan salt complex ๒๐๐ mg tablet (ปย.๑๓/๖๕) (10-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ปย.๑๒/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Metadoxine ๕๐๐ mg tablet ปย.๑๑/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Teriparatide (r-Human Parathyroid Hormone)(๑-๓๔) inj.๗๕๐ mcg/๓ml ปย.๑๐/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ปย.๙/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dutasteride ๐.๕ mg capsule ปย.๘/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg tablet ปย.๗/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg tablet ปย.๖/๖๕ (29-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ปย.๑๒/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Metadoxine ๕๐๐ mg tablet ปย.๑๑/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Teriparatide (r-Human Parathyroid Hormone)(๑-๓๔) inj.๗๕๐ mcg/๓ml ปย.๑๐/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ปย.๙/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Dutasteride ๐.๕ mg capsule ปย.๘/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg tablet ปย.๗/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Silodosin ๔ mg tablet ปย.๖/๖๕ (28-12-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕) (18-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (18-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (18-11-64)
เผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (18-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (18-11-64)