๑๔ ธ.ค. ๖๔ รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 จาก ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สาขาที่00004) กองบิน ๒ รายการบริจาค ๑.เจลแอลกฮอล์ ๗๒ ขวด ๒.หน้ากากอนามัย ๔๒ กล่อง ๓.Face Shield ๑,๐๐๐ ชิ้น ๔.ถุงมือทางการแพทย์ ๑๘กล่อง ๕.ชุดตรวจ ATK ๗กล่อง รับมอบเงินบริจาค จาก คุณเกษรา ภัทรเดชไพศาล จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณ ประภาวดี สุคันธมาลัย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท พล.ต.ยุทธพล เทภาสิต จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท คุณศิโรรักษ์ คชรินทร์ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณเกษม แสนท้าว จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณนพรัตน์ ปัญญา จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณประทุม รอดสิทธุ์ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณจุฑาทิพย์ อัมภรัตน์ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณอริสรา สุขมาก จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณเกรียงศักดิ์ กล่ำธัญญา จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท คุณภูวสิทษฎ์ ทรัพย์ศิริ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ