09-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕)

ดาวน์โหลด

09-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕)

ดาวน์โหลด

09-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕)

ดาวน์โหลด

09-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕)

ดาวน์โหลด

25-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet (ปย.๓๐/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-biddings)

ดาวน์โหลด

22-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ๐.๑๘๔ ๐.๓ ml ที่ ปย.๓๕/๖๕

ดาวน์โหลด

22-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๓/๖๕

ดาวน์โหลด

21-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๓๔/๖๕

ดาวน์โหลด

21-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๕

ดาวน์โหลด

21-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๓๑/๖๕

ดาวน์โหลด

21-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg ที่ ปย.๒๙/๖๕

ดาวน์โหลด

28-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด ซื้อยา Apixaban ๕ mg tablet (ปย.๒๕/๖๕)

ดาวน์โหลด

28-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Limaprost alfadex ๕ mcg tablet (ปย.๒๓/๖๕)

ดาวน์โหลด

25-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet (ปย.๒๘/๖๕)

ดาวน์โหลด

25-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tablet (ปย.๒๔/๖๕)

ดาวน์โหลด

25-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Sodium alginate, Sodium bicarbonate,Calcium carbonate ๑๐ ml sachet (ปย.๒๑/๖๕)

ดาวน์โหลด

24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml (ปย.๒๗/๖๕)

ดาวน์โหลด

24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (ปย.๒๖/๖๕)

ดาวน์โหลด

24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule (ปย.๒๒/๖๕)

ดาวน์โหลด

02-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-๒ (SAR-CoV-๒ Reagent)(ปพ.๑/๖๕)

ดาวน์โหลด

18-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule (ปย.๑๙/๖๕)

ดาวน์โหลด

18-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา Lansoprazole ๓๐ mg Ordispersible tablet (ปย.๑๘/๖๕)

ดาวน์โหลด

18-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา Denosumab Pre-filled syringe ๖๐ mg/ ml (ปย.๑๕/๖๕)

ดาวน์โหลด

17-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet (ปย.๑๖/๖๕)

ดาวน์โหลด

17-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet (ปย.๒๐/๖๕)

ดาวน์โหลด

17-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet (ปย.๑๗/๖๕)

ดาวน์โหลด

02-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sacubitril/Valsartansalt complex ๒๐๐ mg tablet (ปย.๑๓/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

02-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet (ปย.๑๒/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

20-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Metadoxine ๕๐๐ mg tablet ปย.๑๑/๖๕

ดาวน์โหลด

20-01-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ปย.๙/๖๕

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕)

ดาวน์โหลด

30-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕)

ดาวน์โหลด