วัน / เดือน / ปี

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา

21-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ
21-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปรึกษาทางรังสี
21-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์
21-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน เพื่อคงคลัง
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง
20-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ เพื่อคงคลัง
19-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทำตรายาง
18-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน
18-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์
18-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ
18-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์
17-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕