23-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
24-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวจราจรและพื้นที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด
06-08-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารหมายเลข ๔๒/๐๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗๕ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นแผ่นใสป้องกัน COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้นพลาสติกแผ่นใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากกั้นผ้าม่าน ๓ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซองประวัติผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมฝาครอบร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายไฟ AC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าต่างผ้าม่านมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-07-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลด
29-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะประชุม ขนาด 4 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่อง UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สื้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสายทางราชการ ประจําเดือน พ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกางเกงขนาดพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์ประจำหอผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุณภูมิตู้เเช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สนับสนุน รพ.สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์จัดทำหลังคาทางขึ้น-ลงอาคารหมายเลข ๔๑/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์จัดทำฉากกั้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลังสาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเร็คเมอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อเพื่อปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุอาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ปรับวิถีแห่งสุขภาพสู่โลกยุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โคมไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องซักผ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ยางรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สุขาเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ จัดตั้ง รพ.สนามกองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วกรวยกระดาษน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าบานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใส่อาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตะกร้าพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสติ๊กเกอร์เจ็ทเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดแพทย์สำหรับเข้าห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถังใส่ผ้าแบบมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุทำตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พระบรมฉายาลักษณ์ฯและผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้ดูแลเขตสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
14-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดเวรเปล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-05-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดกาวน์คอกลมสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ทีวี ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดเครื่องนอน ประจำแผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดเครื่องนอน ประจำแผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดเครื่องนอน ประจำแผนกวิสัญญีแบะห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าประจำห้องผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยรอตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าระบายพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนลำโพงเสียงตามสาย ฯ ดาวน์โหลด
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลด
29-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพงระบบเรียกฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง (ช่างไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพงขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง(ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัด ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคลมร้อนๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องแปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สะพานไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย เดือน พ.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดเรือนพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะอันตรายและเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าปูที่นอนพร้อมปอกหมอนและผ้าห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมหอบรรยายทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดสำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
19-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าเจาะรูกลางสำหรับทำหัตถการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใส่อาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
16-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการประกอบอาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-04-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลด
07-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ คลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยสุขภาพกำลังพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำและติดตั้งฉากกั้นอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดเปลี่ยนปฏิบัติงานฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-04-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูมุ้งลวดห้องพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชั้นเหล็กวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระเช็ดมือ เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าตัดเย็บถุงใส่ผ้าติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษสำนักงานเพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรางน้ำฝนโรงจอดรถศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน เม.ย. ๖๔ โดยเจาะจง ดาวน์โหลด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สีทาราวบันได โดยเจาะจง ดาวน์โหลด
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องรอคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสแกน เปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เเช่แข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมวกปีกกว้างกันแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ฟอยล์และพลาสติกซีลเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ทำหลังคาและติดตั้งรางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษเช็ดปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารรับรองความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องควันเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องผลิตยาน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนอาคารบ้านพักนายทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งระบบลำโพงเรียกฉุกเฉิน และ ลำโพงประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังกระจกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มี.ค. ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการประชุมวิชาการ กอย. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสายทางราชการ ประจำเดือน ก.พ. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง สาย ยย. งานช่างไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ติดตั้งชั้นลอยวางแฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ คลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์คงคลังงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นจุดคัดกรองเวชกรรมฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน มี.ค. ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งระบบเคเบิลทีวีและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์และหมึกกริบบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย เดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใส่อาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลังใช้งานในงานช่างไม้และช่างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ฉากกั้นห้องตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารชันสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแนวรั้วด้านหลังกองรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบอ่างอาบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อเพื่อปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องใส่สบู่เหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไมค์ลอยเกี่ยวคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพง Code CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพง Code CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนระบบ Code ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.พ. ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ หน่วยทหารปลอดลูกน้ำยุงลายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการชุมชน รพ.อ.ป.ร. ปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลังสาย ยย. ใช้ในงานช่างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงถนอมผ้าแบบตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หลอดกาแฟชนิดสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการหน่วยทหารร่วมใจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ชุดโปรแกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ จัดซื้อ สป. คงคลังใช้งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่ไฟสำรองฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสาจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไฟไซเรนฉุกเฉินรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลังประเภทไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุพรางแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหมวกคลุมผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายไฟ AC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-01-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด
28-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝาถังขยะแบบยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
26-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ประจำห้องเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสงห้องรอคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
24-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะ ๒๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ ผขส.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โคมไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์คงคลังประเภทไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ย. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ต.ค. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เย็น ๗ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือในไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสุขาภิบาลอาหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ นำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิตไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-11-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ช่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์และกระดาษสี A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับพิมพ์,วันผลิต ,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับพิมพ์,วันผลิต ,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วกรวยกระดาษน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้ประจำห้องตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพง Code CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ลำโพงเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สนับสนุนหอผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมตั้งพื้นสามขาพร้อมปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ,ชุดทดสอบอาหารและผงทดสอบค่า Total Chjorine Reagent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างเเละปรนนิบัติบำรุงเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เก็บรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับ ผอ.กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมการ์ด ELU ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ปจด. ก.ย. ๖๓ ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบริการผู้ป่วย ปจด.ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด